Menu Zamknij

Rozliczenie darowizn spadkodawcy na rzecz spadkobierców dokonanych za życia

Przepis kodeksu cywilnego (art. 1039) stanowi, iż w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci wzajemnie zobowiązani są do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Podsumowując, zaliczenie darowizn na schedę spadkową należną spadkobiercom ma miejsce tylko wtedy, gdy:

  • mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym,
  • dział spadku dotyczy zstępnych lub małżonka spadkodawcy i zstępnych,
  • spadkodawca nie zwolnił darowizn lub zapisów z obowiązku zaliczenia na schedę spadkową.

Spadkodawca może obowiązek zaliczenia darowizn na schedę nawet rozszerzyć, ograniczyć go lub całkowicie wyłączyć. Takie oświadczenie może być złożone w momencie zawierania umowy darowizny lub później, a sama wola spadkodawcy może być w dowolnej formie. Takie zamiary warto więc skonsultować z doświadczonym adwokatem, który doradzi formę i treść zapisów, które będą jak najkorzystniejsze dla krewnych darującego.

Rozliczenie darowizn spadkodawcy na rzecz spadkobierców dokonanych za życia

Dobry adwokat
od rozliczenia darowizn
w Poznaniu

Zaliczeniu podlegają wszystkie darowizny i zapisy windykacyjne poczynione na rzecz spadkobierców lub wstępnych spadkobierców. Jednak zgodnie z przepisami, drobne darowizny zwyczajowo przyjęte w danych stosunkach nie podlegają zaliczeniu. Przy określeniu czy dana darowizna była drobną darowizną decyduje konkretny przypadek i wszystkie towarzyszące temu okoliczności. Do drobnych darowizn można zaliczyć np. 200 zł podarowane na urodziny, prezent gwiazdkowy itp.

Zaliczenie darowizny na schedę spadkową odbywa się w ten sposób, że wartość darowizn podlegających zaliczeniu, dolicza się do spadku, który ma ulec podziałowi między spadkobierców obowiązanych do rozliczenia się, następnie oblicza się schedę spadkową dla każdego z nich, a później każdemu z nich zalicza się na poczet schedy wartość darowizny lub zapisów podlegających zaliczeniu. Wartość darowizny oblicza się zgodnie z chwilą jej dokonania, a według cen z momentu działu spadku.

W sytuacji, gdy wartość darowizny jest większa niż scheda spadkowa, spadkobierca nie musi zwracać nadwyżki.

Nie bez znaczenia dla tej kwestii jest też fakt, że przepisy o zaliczeniu darowizn na schedę spadkową stosuje się odpowiednio do poniesionych przez spadkodawcę na rzecz zstępnego kosztów wychowania oraz wykształcenia ogólnego i zawodowego, o tyle, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku.

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki