Menu Zamknij

Zachowek i sprawy spadkowe
adwokat Poznań

Dobry adwokat
od spraw spadkowych
i o zachowek
Poznań

Kancelaria adwokat Agaty Koschel - Sturzbecher usytuowana jest w centrum Poznania przy ul. Solnej 9/4 w bardzo bliskim sąsiedztwie prokuratur oraz prawie wszystkich poznańskich sądów. Naszą zaletą jest szeroka wiedza prawnicza połączona z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, co gwarantuje świadczenie usług prawniczych na najwyższym poziomie. Podejmujemy współpracę zarówno z osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi, a także z innymi - spółdzielniami, organami państwowymi itp. Praca z naszym zespołem gwarantuje profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych, także tych skomplikowanych.

Z sukcesami prowadzimy sprawy o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, przyjęcia i odrzucenia spadku (także przez małoletniego), a także związane z testamentem (np. podważenie testamentu).

adwokat Agata Koschel-Sturzbecher

Adwokat
Agata Koschel-Sturzbecher

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. Od 2015 roku, nieprzerwanie, prowadzi praktykę adwokacką. Członkini Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Wolne chwile poświęca pracy samorządowej - pełni funkcję zastępcy członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz członka Komisji ds. wykonywania zawodu ORA. Jest również członkinią Komisji ds. Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. Jest przedstawicielką Naczelnej Rady Adwokackiej w Zespole do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie.

Pełni funkcję  arbitra przy Wielkopolskim Sądzie Arbitrażowym oraz jest Mediatorem w Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu oraz w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Prowadzi sprawy w  języku niemieckim i angielskim.

Doświadczony zespół

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań
Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań
Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań
Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Jujeczka
Adwokat

Ewelina Pawlak
Prawnik

Weronika Kozłowska
Prawnik

Czym jest spadek?

Czym jest spadek?

Najogólniej mówiąc spadek stanowi ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci, które przechodzą na jego następców prawnych tzw. spadkobierców w drodze dziedziczenia, czyli mówiąc prościej jest to wszystko to, co zgodnie z prawem można odziedziczyć po zmarłym. W polskim kodeksie cywilnym wskazuje się, że do spadku nie zalicza się praw ściśle związanych z osobą zmarłego (np. prawo do renty odszkodowawczej, roszczenie alimentacyjne, prawa wynikające z podlegania ubezpieczeniom społecznym itp.) oraz tych, które przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (np. służebność osobista), czyli tego nie możemy odziedziczyć, gdyż byłoby to niezgodne z prawem. Nie można odziedziczyć też niemajątkowych praw rodzinnych wynikających z małżeństwa lub pokrewieństwa np. prawo żądania rozwodu, alimentów itp.

Dziedziczenie
adwokat

Nasza Kancelaria w Poznaniu specjalizuje się m.in. w prowadzeniu spraw spadkowych i związanych z dziedziczeniem zarówno ustawowym, jak i testamentowym. Sprawy spadkowe są trudne zarówno ze względu na często skomplikowany i niejasny stan faktyczny, ale także z uwagi na duże zaangażowanie emocjonalne uczestników postępowania, gdyż śmierć bliskich to smutny i trudny moment w życiu. Trzeba jednak pamiętać, że bliscy mogą po sobie pozostawić pokaźny majątek, ale także i długi. Dlatego warto zainteresować się ochroną najbliższych jeszcze za życia. W tym z pewnością pomoże doświadczony adwokat, który doradzi jakie kroki należy podjąć.

więcej

Co to jest zachowek?

Zachowek to część spadku, która należy się osobom bliskim spadkobiercy –niezależnie od tego, czy zostały powołane do spadku, czy też nie. Instytucja zachowku została wprowadzona przez ustawodawcę z uwagi na zasadę ochrony interesów majątkowych osób najbliższych spadkodawcy przed takim rozporządzeniem majątkiem, które by je krzywdziło. Osoba, której należy się zachowek, a nie otrzymała go w postaci powołania do spadku, zapisu lub darowizny, może żądać od spadkobiercy zapłacenia na jej rzecz kwoty, która zgodnie z przepisami jej przysługuje.

Komu należy się zachowek?

Osobami, którym należy się zachowek, są zstępni spadkodawcy (czyli dzieci, wnuki itd.), jego małżonek, a także rodzice, jeżeli w danym przypadku byliby powołani do dziedziczenia z ustawy. Każdorazowo należy więc ustalić, kto w danym przypadku byłby powołany do dziedziczenia z ustawy – zależy to od sytuacji rodzinnej spadkodawcy.
Zachowek nie przysługuje jednak osobom, które zostały wydziedziczone, a także osobom uznanym za niegodne dziedziczenia. Wydziedziczenia dokonuje spadkodawca, natomiast uznanie spadkobiercy za niegodnego następuje już po śmierci spadkodawcy. Te dwie sytuacje mogą mieć miejsce wyłącznie po spełnieniu określonych przesłanek, uregulowanych w kodeksie cywilnym.

Testament a zachowek

Osoba, która nie została wskazana w testamencie jako spadkobierca, nie dziedziczy po spadkodawcy. Jednak jeśli należy do kręgu osób uprawnionych do zachowku, to należy się jej odpowiednia część udziału spadkowego. W testamencie spadkodawca może pozbawić kogoś uprawnienia do zachowku poprzez wydziedziczenie tej osoby.
Z treści testamentu wynika to, kto i w jakiej części dziedziczy po spadkodawcy. Dla osoby uprawnionej do zachowku jest to istotna informacja, ponieważ dzięki temu wiadomo, od kogo może żądać zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy, jeśli nie uzyska przypadającego jej udziału spadkowego w drodze dziedziczenia.

Ile wynosi zachowek?

Co do zasady osobie uprawnionej do zachowku należy się połowa udziału, który przypadałby jej przy dziedziczeniu ustawowym. Oto przykład: spadkodawca miał żonę i jedno pełnoletnie dziecko, jednak cały spadek zapisał na rzecz kogoś innego. Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, przy dziedziczeniu ustawowym żona oraz dziecko otrzymaliby po połowie spadku. Z uwagi na to każdemu z nich przysługuje zachowek w wysokości połowy jego udziału – a więc w wysokości wartości 1/4 wartości spadku.
W przypadku gdy osoba uprawniona do zachowku jest trwale niezdolna do pracy albo gdy uprawnionym do zachowku jest zstępny, który ma mniej niż 18 lat, to takiej osobie przysługuje zachowek w wysokości 2/3 wartości jej udziału spadkowego.
Wysokość należnego w danym przypadku zachowku ustala się, biorąc pod uwagę wartość masy spadkowej. Uwzględnia się przy tym nie tylko to, co należy do spadku, ale również bierze się pod uwagę zapisy windykacyjne oraz darowizny dokonane przez spadkobiercę. Zasady ich doliczania zostały uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego.

Spadek Poznań

Powołanie do spadku

Powołanie do spadku wynika albo z ustawy albo z testamentu. Powołanie do spadku z ustawy to nic innego jak „normalne” dziedziczenie, które wynika z przepisów prawa spadkowego, nie jest potrzebny do niego testament.

więcej

Przyjęcie spadku Poznań

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Co robić, gdy zmarły krewny pozostawił po sobie jedynie długi? Taka wiadomość często może oznaczać poważne rodzinne problemy, gdy rodzina nie może dojść do porozumienia pod względem podziału majątku po zmarłym.

więcej

Zachowek Poznań

Zachowek

Zachowek to uprawnienie, które ma za zadanie ochronę najbliższych krewnych spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z mocy prawa, czyli dziedziczyliby ustawowo, są to zstępni (każdy potomek spadkodawcy tj. dzieci, wnuki itp.), małżonek oraz rodzice.

więcej

Sprawa spadkowa?
Dlaczego warto wybrać naszą Kancelarię?

 Dobrze oceniani
Jesteśmy laureatem licznych
nagród i wyróżnień

 Fachowa wiedza spadkowa
Jesteśmy sprawdzoną Kancelarią
w zakresie spraw spadkowych

 Rozsądne ceny
Sprawa spadkowa w Poznaniu
nie musi być kosztowna

Nagrody i wyróżnienia
naszej Kancelarii
Nagrody dla Kancelarii Koschel Sturzbecher