Menu Zamknij

Spis / wykaz inwentarza spadku

Kiedy wykonuje się spis lub wykaz inwentarza spadku?

W sytuacji, gdy spadkobierca przyjął spadek, bez znaczenia czy z dobrodziejstwem inwentarza - poprzez złożenie oświadczenia lub testamentu, czy z mocy prawa, jeśli ma obawy co do długów będących częścią spadku, powinien zrobić tzw. spis lub wykaz inwentarza spadku. Na uwadze bowiem trzeba mieć, że już samo przyjęcie spadku pozwala wierzycielom spadkodawcy na dochodzenie długów spadkowych, dlatego w gestii spadkobiercy powinno być sporządzenie spisu inwentarza lub złożenia wykazu inwentarza.

Spis inwentarza spadku dokonuje się u komornika na podstawie postanowienia sądowego o sporządzeniu spisu inwentarza, na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, zapisobiercą lub wykonawcą testamentu lub, że jest uprawniona do zachowku, bądź jest wierzycielem posiadającym dowód należności przeciwko spadkodawcy. Wniosek może też być złożony komornikowi, który to z kolei zawiadamia sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie spisu inwentarza. Sąd wyda zarządzenie ogłoszenia o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza, a ogłoszenie będzie umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń sądu spadku.

Spis / wykaz inwentarza spadku

Adwokat od
spraw spadkowych

Poznań

Co zawiera spis inwentarza spadku?

W spisie inwentarza spadku komornik ustala przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych wraz z podaniem ich wartości, a także długi spadkowe ze wskazaniem ich wysokości. Wartość przedmiotów wchodzących w spadek i przedmioty zapisów windykacyjnych ustala się według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a wysokość długów- wg stanu z chwili otwarcia spadku.

Po wykonaniu postanowienia sądowego o sporządzeniu spisu inwentarza akta są przesyłane do sądu spadku (sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy). W sytuacji, gdy później ujawni się przedmiot należący do spadku, przedmiot zapisu windykacyjnego lub dług spadkowy, który nie był zamieszczony w spisie inwentarza, sąd wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełnionego spisu inwentarza.

W związku ze sporządzeniem spisu inwentarza przez komornika należy liczyć się z kosztami sądowymi i komorniczymi, a także z ewentualnymi wycenami dokonanymi przez biegłych rzeczoznawców.

Wykaz inwentarza

Z kolei wykaz inwentarza to dokument o charakterze prywatnym, który sporządzany jest przez spadkobiercę, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza na urzędowym formularzu w sytuacji, gdy spadek był przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Wykaz może też sporządzić zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu. Wykaz inwentarza spadku składa się w sądzie lub przed notariuszem. Sąd właściwy do przechowywania inwentarza to sąd spadku i jest on też odpowiedzialny za ustalenie, czy wykazy inwentarza zostały już złożone i o jakiej treści. Fakt złożenia wykazu inwentarza jest powszechnie jawny.

Wykaz inwentarza spadku ujawnia przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych z podaniem ich wartości (wg stanu i cen z chwili otwarcia spadku). Podobnie jak w spisie inwentarza, wykaz inwentarza też może być uzupełniony, gdy pominięto którekolwiek z przedmiotów, długów, czy zapisów windykacyjnych spadku.

Co ważne, spadkodawca dochowujący należytej staranności może też zwrócić się do właściwych organów i urzędów z zapytaniem o zaległości, do ZUS, do administracji mieszkania, do urzędu skarbowego, do banków itp. - czy spadkodawca miał jakiekolwiek zaległości w płatnościach. Spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza spłaca długi spadkowe zgodnie z treścią tego wykazu.

Jeśli sporządzono zarówno spis inwentarza, jak i wykaz inwentarza to w sytuacji, gdy pojawią się rozbieżności co do ich treści, obowiązuje treść spisu inwentarza.

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki